Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 123 МИ/НР
Лясковец, 31.10.2015

ОТНОСНО: вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции

Постъпил е списък, заведен с вх. № 173 /31.10.2015г. във входящия регистър на ОИК – Лясковец, подаден от ПП ГЕРБ, представлявана от Бойко Методиев Борисов, упълномощил Даниел Димитров Панов, преупълномощил Даниела Тодорова Арабаджиева. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции съдържа 1 /едно/ лица. Към списъка е приложен и технически носител в електронен вид excel формат. Заявление за прекратяване пълномощията на Димитър Радославов Киров и анулиране на пълномощно № 9 от 22.10.2015 година.

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК като се получи потвърждение за коректността на 1 /един/ броя упълномощени представители. ОИК Лясковец счита, че са налице условията за вписване в нарочния регистър на 1 /един/ брой упълномощени представители.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015г. на ЦИК Общинска избирателна комисия Лясковец

Р Е Ш И:

ВПИСВА 1 /един/ брой представител на кандидатската листа на ПП ГЕРБ както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

1

Людмил Хараламбиев Гецов

ОТПИСВА 1 /един / брой представител на кандидатската листа на ПП ГЕРБ – Димитър Радославов Киров.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 31.10.2015 в 16:49 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения