Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Лясковец, 04.09.2019

ОТНОСНО: заседанията на ОИК - Лясковец, начина на приемане и обявяване на решения и работно време на ОИК - Лясковец при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 85, чл. 86, чл. 87, ал. 2 и чл. 88 от Изборния кодекс и във връз­ка с Решение № 848-МИ от 28.08.2019 г. на ЦИК София, ОИК – Лясковец

Р Е Ш И:

1. Заседанията на ОИК - Лясковец са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете.

2. ОИК - Лясковец взема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ от ИК, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.

3. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК – Лясковец постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.

4. ОИК - Лясковец приема решенията си с явно и поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

5. Членовете на ОИК – Лясковец, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с "особено мнение", като посочат в какво се изразява то.

6. На заседанията на ОИК - Лясковец може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола на заседанието.

7. За заседанията на ОИК - Лясковец се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

8. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК - Лясковец се подписват от председателя и секретаря.

9. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

 10. ОИК - Лясковец ще обявява решенията си незабавно чрез поставя­не на общодостъпно място в сградата на Община Лясковец с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в която се помещава, а именно на нарочно поставено за целта табло пред Залата на общинския съветник. Реше­нията ще се публикуват и на интернет страницата на ОИК - Лясковец.

11. Решенията на ОИК - Лясковец може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия - гр. София.

12. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват да­тата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на ОИК – Лясковец, излъчени от различни партии или коалиции.

13. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място, като се отбелязват деня и часът на свалянето им и се съхраняват в архива на комисията.

14. ОИК – Лясковец поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

15. Приемното време на ОИК - Лясковец е всеки работен от 9,00 ч. до 17,00 ч. По изключение комисията ще работи и в почивните дни, когато в тях изтичат срокове, визирани в Хронограмата на ЦИК за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

За обезпечаване на нормалната дейност на комисията и създаване на възможност за упражняване на правата на участващите в изборите субекти, уредени в ИК, в часовете от 9,00 до 17,00 часа, ОИК – Лясковец организира дежурства на членовете си. Дежурството се провежда от поне двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК - София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Зам. председател: Петър Димитров Гугучков

* Публикувано на 04.09.2019 в 11:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

всички решения