Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 148 - МИ
Лясковец, 05.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване на Даниел Димитров Димов за избран за общински съветник

С Решение № 122-МИ / 28.10.2019 г. на ОИК – Лясковец са обявени избраните общинските съветници в Община Лясковец за мандат 2019 г. – 2023 г.

            С оглед разпоредбата на чл. 30, ал.4, т. 4 от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за кмет. С Решение № 145 – МИ / 04.11.2019 г. Ивелина Хараламбиева Гецова е обявена за избрана за Кмет на Община Лясковец.

            На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458 от ИК ОИК – Лясковец следва да обяви за избран следващия от листата на ПП ГЕРБ кандидат. Съгласно Решение № 122-МИ / 28.10.2019 г. на ОИК – Лясковец следващият от листата на ПП ГЕРБ е Даниел Димитров Димов.

С оглед на горното и на основание чл. 453 и чл. 454 от ИК във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА Ивелина Хараламбиева Гецова, ЕГН 68********* от листата на ПП ГЕРБ за общински съветници и анулира издаденото й удостоверение.

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН следващия в листата на ПП ГЕРБ за общински съветници Даниел Димитров Димов, ЕГН 72**********.

На обявения за избран за общински съветник да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в седемдневен срок от обявяването му, съгласно чл. 459, ал. 1 ИК.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 05.11.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

всички решения