04.04.2018

Съобщение

На 8 април 2018 г. (неделя) от 11.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в залата на общинския съветник.

01.04.2018

Съобщение

На 4 април 2018 г. (сряда) от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в залата на общинския съветник.

17.01.2018

Съобщение

На 22.01.2017 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в заседателната зала на община Лясковец.

16.01.2018

Съобщение

На 17.01.2018 г. от 17.00 часа ще се проведе заседние на ОИК - Лясковец в заседателната зала на община Лясковец.

09.01.2018

Съобщение

На 11.01.2018 г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

19.12.2017

Заседание на ОИК - Лясковец

На 21.12.2017 г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец в сградата на община Лясковец, зала на общинския съветник.

25.04.2017

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за действията на секционните избирателни комисии при нови и частични избори

25.04.2017

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Общинска избирателна комисия в община Лясковец определя избирателната секция с максимално облекчен достъп за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на частичен избор на кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30.04.2017 г., както следва: 

Избирателна секция № 042000016 – с. Козаревец, община Лясковец, Клуб на пенсионера

 

На избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването при гласуването в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец на 30.04.2017 г., ще се оказва помощ в зависимост от индивидуалната нужда на всеки.

Заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се правят на следните телефони и адреси:

Телефон на избирателните секции: 0888 053 668.

Телефон и адрес на които могат да се правят заявки за оказване на помощ при придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

- Кметство Козаревец: 0619 / 5 22 20 и 0619 / 5 22 21 , Вр.и.д. кмет на Кметство Козаревец;

- Общинска избирателна комисия – 0619 / 2 20 52, с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Дата и час за приемане на заявки – в рамките на изборния ден.

Пред горепосочената секция ще бъдат сложени обозначителни знаци, посочени в Решение № 3341-МИ / 04.08.2017 г. на ЦИК.

19.04.2017

Образец на бюлетината за частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30.04.2017 г.

31.03.2017

Определяне чрез жребий реда за представяне на партиите в диспутите по регионналните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ

На 4 април 2017 г. от 17.00 часа в ОИК - Лясковец, адрес: гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, Зала на общинския съветник, ще се определи чрез жребий реда за представяне на партиите, регистрирали кандидат за кмет на кметство Козаревец, в диспутите по регионналните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ. Могат да присъстват представители на партиите, регистрираните кандидати за кмет на кметство Козаревец и представители на средствата за масово осведомяване.

23.03.2017

Частичен избор за кмет на кметство Козаревец

УКАЗ № 99

 

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

 

П О С Т А Н О В Я В А М :

 

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г. Издаден в София на 8 март 2017 г.

 

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

23.03.2017

Съобщение

На 23.03.2017 г. (четвъртък) от 16.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

25.02.2017

Заседание на Общинска избирателна комисия - Лясковец

На 25.02.2017 г. (събота) от 16.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

21.10.2015

Образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори

17.10.2015

Относно мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на община Лясковец.

Определя секция № 042000009, находяща се в гр. Лясковец, ул. „Ма­нас­тирска” № 1, Корпус II на СОУ „Максим Райкович”, стая № 103, телефон на из­би­рателната секция 0619/2-20-95, в която да гласуват избиратели с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.

Обявява, че на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 и на теле­фон- 0619/2- 20-55 в изборния ден ще се приемат молби за помощ и съдействие при прид­вижване на избирателите с ув­редено зрение и затруднения в придвижването.

 

14.10.2015

Обучение на членовете на СИК

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015г., ще се проведе на 21.10.2015 год. (сряда) от 15:00 часа в Център за социални и младежки дейности (бившия Младежки дом), на адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1

05.10.2015

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/. 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.

Искането се прави писмено до кмета на общината или кметството с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/по образец: за местни избори -Приложение № 12-МИ и за национален референдум - Приложение №  18-НР/. Същите са на разположение в Центъра за информационно обслужване на Община Лясковец, както и в кметствата. 

Избирател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, трябва да подаде Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум - Приложение №  19-НР. Заявлението се подава до общинската администрация по постоянния адрес на избирателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума /до 10.10.2015 г. включително/.

05.10.2015

Относно регистрация на застъпници

      Съгласно с писмо № МИ-15-1141/02.10.2015 г. на ЦИК заявленията за регистрация на застъпници се предават на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително.

23.09.2015

Относно регистрация на застъпници

Регистрация на застъпници в ОИК-Лясковец за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

Край на регистрацията – 23 октомври 2015 г., 18,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници

Изборни книжа: Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ, приети с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на секциите /17/ на територията на община Лясковец.

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК- Лясковец на хартиен носител и в структуриран електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ/

23.09.2015

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

На основание разпоредбите в чл. 124 и чл.25 от Изборния кодекс, в избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и местна коалиция, регистрирали кандидати. Общият брой на представителите на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Всяка партия, коалиция или местна коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на ОИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица на хартиен и на технически носител в excel формат. Списъкът се попълва в таблица и ОИК публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Представителят на партия, коалиция и местна коалиция се легитимира с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице. Представителите на партии, коалиции и местни коалиции, чиито кандидати участват във втори тур при избори за кмет, може да се легитимират и с пълномощното, издадено за първия избор, съответно първия тур. Между двата избора, съответно тура партиите, коалициите и местните коалиции, участващи в тях, може да упълномощят и нови представители.

ВАЖНО:

Представителите на партиите, коалициите и местните коалиции са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

20.09.2015

Съобщение

 1. Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. да се проведе на 23 септември 2015 г. от 16:00 ч. в сградата на Община Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, Зала на общинския съветник;
 2. При провеждането на процедурата за теглене на жребий за определяне на поредните номера на регистрираните партии, коалиции от партии и местни коалиции в бюлетините за гласуване на кандидати за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства в община Лясковец са приложими правилата на Решение № 2250-МИ / 18.09.2015 на ЦИК.
 3. Жребият за определяне реда за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на регистрираните партии, коалиции от партии и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. да се проведе на 23 септември 2015 г. от 16:30 ч. в сградата на Община Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, Зала на общинския съветник;
 4. При провеждането на процедурата за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на регистрираните партии, коалиции от партии и местни коалиции в община Лясковец са приложими правилата на Решение № 2255- МИ/18.09.2015 г. на ЦИК.
15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Лясковец, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Лясковец.

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

11.09.2015

Съобщение

На 11.09.2015 г. от 15.00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 155-МИ / 08.04.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

 • № 154-МИ / 04.04.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

 • № 153-МИ / 22.01.2018

  относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения