05.11.2019

Съобщение

ОИК - Лясковец уведомява всички избрани общински съветници, кметове на кметства и кмета на Община Лясковец, че първото заседание на Общински съвет - Ляскове, мандат 2019 г. - 2023 г. ще се проведе на 06.11.2019 г. от 14.00 ч. в залата на Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, сградата на Община Лясковец, Партер.

31.10.2019

Съобщение

ОИК- Лясковец напомня, че всички удостоверения, издадени на членове на СИК/ПСИК важат и за втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г. 

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г., също запазват своята валидност.

 
21.10.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 21.10.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

 1. Определяне на член на ОИК, който да подписва пликовете с печатите на СИК при предаването им на 26.10.2019 г.
 2. Определяне на представители на ОИК – Лясковец за приемане на изборни книжа и материали за община Лясковец и транспортирането и доставката им от Областна администрация Велико Търново.
16.10.2019

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2019 година (вторник) от 15.00 часа ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК в сградата на Център за социални и младежки дейности (бившия Младежки дом) с адрес гр.Лясковец, ул. "Бузлуджа" № 1

16.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

16.10.2019

ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица. Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа. Образец на електронния носител е приложен тук.

08.10.2019

Съобщение

02.10.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 02.10.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Поправка на решение № 73-МИ/29.09.2019 г. на ОИК-Лясковец, в частта му относно одобряване тиража на бюлетините за община Лясковец;

2. Поправка на техническа грешка в решение № 71 - МИ/26.09.2019 г. на ОИК-Лясковец, в частта относно назначаване на съставите на СИК  в община Лясковец за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година;

3. Промяна в състава на СИК № 042000001, гр. Лясковец, предложена от ПП ГЕРБ.

29.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 29.09.2019 г. от 12.30ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на двенев ред:

1. Одобряване на графичните файлове и предпечатните образци, както и тиражите за бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;

2. Промяна в състава на СИК № 042000005, гр. Лясковец, предложена от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

26.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 26.09.2019 г. (четвъртък) ще се проведе заседание на ОИК- Лясковец при следния проект за дневен ред:

1. Назначаване съставите на СИК на територията на Община Лясковец за изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.;

2. Определяне на номера в бюлетината на регистрирана в ОИК - Лясковец местна коалиция.

25.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 25.09.2019 г. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Обявяване на определената, чрез жребий последователност на изява на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.
24.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 24.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Регистрация на кандидати за кмет на Община Лясковец в изборите за кмет на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

2. Регистрация на кандидати за общински съветници в изборите за кметове на кметства на територията на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

3. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в изборите за общински съветници в Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година.

 

 
22.09.2019

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196 ал. 1 и ал. 3, изречение 1 от Изборния кодекс и на основание  Решение № 1097-МИ / 13.09.2019 г. на ЦИК София,  Общинска избирателна комисия Лясковец взе Решение № 46-МИ/22.09.2019 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019г, както следва: 

 1. ОИК - Лясковец провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.
 2. Жребият е общ между партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК - Лясковец поне един кандидат за общински съветник или за кмет.
 3. Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят съобразно т. 40 от Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК.
 4. Жребият се води от председателя на ОИК - Лясковец. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от секретаря.
 5. В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК - Лясковец и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК“.
 6. В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция или местна коалиция, регистрирани пред ОИК - Лясковец поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, коалицията или местната коалиция се изписват съгласно решението на ОИК - Лясковец за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ“.
 7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК - Лясковец, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.
 8. Определеният чрез жребия член на ОИК - Лясковец изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ“ последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията или местната коалиция в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.
 9. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК - Лясковец, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.
 10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.
 11. Тегленето на жребия да се проведе на 25 септември 2019 г. от 17:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на общинска администрация на Община Лясковец с адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.

 

22.09.2019

Съобщение

Уведомяваме Ви, че краен срок за подаване на документи в ОИК - Лясковец, за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., е 17:00 часа на 24 септември 2019 г.

22.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 22.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Регистрация на кандидати за кмет на Община Лясковец в изборите за кмет на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

2. Регистрация на кандидати за общински съветници в изборите за кметове на кметства на територията на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

3. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в изборите за общински съветници в Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

4. Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019г.;

5. Определяне на начален и краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидати в ОИК - Лясковец.

20.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 20.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Регистрация на кандидати за кмет на Община Лясковец в изборите за кмет на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

2. Регистрация на кандидати за общински съветници в изборите за кметове на кметства на територията на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

3. Регистрация на кандидати за кметове на кметства в изборите за общински съветници в Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година.

16.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 16.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за кмет на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

2. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за кметове на кметства на територията на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

3. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за общински съветници в Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година.

15.09.2019

Съобщение

Уведомявам Ви, че на 15.09.2019 г. от 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Лясковец при следния проект на дневен ред:

1. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за кмет на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

2. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за кметове на кметства на територията на Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година;

3. Регистрация на партии/коалиции/местни коалиции/инициативни комитети в изборите за общински съветници в Община Лясковец, насрочени на 27 октомври 2019 година.

15.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 
 

Свали файла на ПРЕДЛОЖЕНИЕТО тук

Календар

Решения

всички решения