Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 133 - МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници за кмет на община, предложени от Партия ГЕРБ

Постъпило е заявление - приложение 74-МИ от изборните книжа от Ивелина Хараламбиева Гецова, в качеството на упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов, представляващ  Партия ГЕРБ, регистрирано с вх. № 0173/31.10.2019г.  от входящия регистър на ОИК – Лясковец и с №  04           /24.10.2019г. от входящ регистър на предложените за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. (Приложение № 76-МИ), за регистрация на 7 (седем) лица за заместващи застъпници за кмет на община Лясковец.

Към заявлението е приложено и предложение за замяна на 7 (седем) лица, регистрирани като застъпници на кандидатската листа за изборите за кмет на община от ПП ГЕРБ, с предложени нови 7 (седем) лица, както следва:

  1. Евгения Георгиева Голакова с ЕГН 49******* застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Татяна Николаева Трифонова, ЕГН 59********
  2. Стелиянка Раднева Гърмидолова с ЕГН 42******* застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Венислава Петрова Нанова, ЕГН 99*******
  3. Анжелина Иванова Хрулева с ЕГН 68******** застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Адриана Маринова Величкова , ЕГН 88*********
  4. Ина Енчева Лясова с ЕГН 90******** застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Илиян Весков Петков, ЕГН 89*******
  5. Еленка Кръстева Стоева с ЕГН 48******** застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Мануел Даниелов Николов, ЕГН 96*********
  6. Дора Йорданова Димова с ЕГН 80******* застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Атанас Христов Стоянов, ЕГН 83*********
  7. Христина Петрова Касабова с ЕГН 86******** застъпник на кандидатска листа за Кмет на Община, да бъде заменено с Велислава Тодорова Алексиева, ЕГН 78*********

 

Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК като се получи потвърждение за коректността на заявените 7 броя застъпници, като ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране на всички 9 заявени застъпници.

ОИК Лясковец приема, че са изпълнени изискванията на чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК по отношение на заявените 7 лица.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 7 броя застъпници на кандидатската листа за кмет на община на Партия ГЕРБ, съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

На заменените застъпници да бъдат анулирани издадените удостоверения.

На новите застъпници да бъдат издадени удостоверения.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:54 часа

Календар

Решения

всички решения