Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 141 - МИ
Лясковец, 02.11.2019

ОТНОСНО: Замяна в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции

Постъпило е предложение, заведено с вх. № 0188 /02.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Лясковец, подадено от упълномощен представител на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, за замяна на едно лице в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции  в изборите за кмет на община и кметове на кметства на 02 ноември 2019г., като  лицето Марин Николаев Колев да бъде заменено с лицето Тодор Димитров Тодоров, ЕГН **********. Данните на лицето са представени и на технически носител в електронен вид. Извършена е проверка на представените данни на лицето по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 1 брой упълномощен представител. ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране на 1 брой упълномощен представител.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

                                                                                Р Е Ш И:

 

ЗАМЕНЯ Марин Николаев Колев като упълномощен представител на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” с лицето Тодор Димитров Тодоров, ЕГН **********.

ВПИСВА 1 брой упълномощен представител на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” в Публичния списък на упълномощените представители на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:46 часа

Календар

Решения

всички решения