19.04.2017

Образец на бюлетината за частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30.04.2017 г.

07.04.2017

ОБЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОЗАРЕВЕЦ

Общинска избирателна комисия – Лясковец обявява, че за частичните избори за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, насрочени за 30.04.2017 година са регистрирани следните кандидати:

- КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА - издигната от ПП "ГЕРБ".

05.04.2017

ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.КОЗАРЕВЕЦ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 3347-МИ ОТ 05.08.2016 Г. НА ЦИК

Регистрация на застъпници

   Общият брой на застъпници за всяка кандидатска листа на партия и местната коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за кмет на една и съща партия могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

   Заявлението за регистрация на застъпници по образец Приложение № 68 – МИ от изборните книжа се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

   Заявленията за регистрация се предават в ОИК Лясковец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 17.00 часа на 29.04.2017 г. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат, както и декларация от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 98-МИ от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

   Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден по гореописания ред чрез предложение по образец Приложение № 69-МИ от изборните книжа.

 

Представители на партии

   Общият брой на упълномощените представители на партия не може да надвишава броя на избирателните секции. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партията регистрирала кандидат.

   Всяка партия изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия от представляващия партията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид excel формат, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

   До изборния ден всяка партия, може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия или от упълномощено от него лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения