Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Лясковец, 25.02.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кнетство с. Козаревец, Община Лясковец.

В Общинска избирателна комисия – Лясковец, е постъпило писмо с Изх. № РД-01-803/ 23.02.2017 г. от Община Лясковец, наш Вх. № 184 от 25.02.2017 г., с което уведомява ОИК, за настъпилата смърт на кмета на кметство с. Козаревец, Община Лясковец – Парашкев Стоянов Парашкевов. Към писмото е приложен препис – извлечение от акт за смърт на лицето  Парашкев Стоянов Парашкевов. 

С оглед на горното ОИК – Лясковец констатира, че Общинска избирателна комисия – Лясковец с Решение № 112 МИ от 26.10.2015 г. е обявила за избран  за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец – Парашкев Стоянов Парашкевов. На 06.11.2015 г. същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си на кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от ИК и чл. 42, ал. 1, т. 13 и ал. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА  предсрочно пълномощията на кмета на кметство село Козаревец, Община Лясковец Парашкев Стоянов Парашкевов с  ЕГН ……… , обявен с Решение № 112 МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Лясковец за избран за кмет на кметство село Козаревец, Община Лясковец на изборите, проведени на 25.10.2015 г., поради настъпила смърт.

Анулира издаденото на Парашкев Стоянов Парашкевов с ЕГН …….... удостоверение за избран за кмет на кметство с. Козаревец, Община Лясковец.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Лясковец за сведение.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 25.02.2017 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 140-МИ / 19.04.2017

    относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

  • № 139-МИ / 13.04.2017

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

  • № 138-МИ / 13.04.2017

    относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения