Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 134 МИ
Лясковец, 31.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване на секционна избирателна комисия (СИК) в кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

В общинска избирателна комисия – Лясковец е постъпило писмо с вх. № 190 от 31.03.2017 г., към което е приложено предложение от Кмета на община Лясковец за назначаване на състава на СИК в с. Козаревец, община Лясковец. Към предложението са приложени:

 1. Предложение за състав на 1 брой секционна избирателна комисия, заедно със списък на резервни членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка;
 2. Предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на СИК (5 бр.);
 3. Копия на удостоверения за актуално правно състояние на партиите и копие от решенията за създаване на коалициите.;
 4. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
 5. Протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите;
 6. Копие от съобщението и писмата до партиите и коалициите за участие в консултациите.

Всички представени документи бяха подробно разгледани и проверени. Същите отговарят на изискванията посочени в Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и в чл. 91 от Изборния кодекс.

Налице са предвидените в закона предпоставки за назначаване на секционна избирателна комисия в кметство Козаревец, община Лясковец.

 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, като съобрази Решение № 129-МИ от 23.03.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Лясковец за определяне на единния номер на избирателната секция, Решение № 131-МИ от 27.03.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Лясковец за определяне на числения състав на секционната избирателна комисия, Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г., Общинска избирателна комисия – Лясковец

 

 

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА състава на секционна избирателна комисия в кметство Козаревец, община Лясковец при произвеждане на частични избори за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 год., както следва:

 

СИК № 042000016, кметство Козаревец, община Лясковец

 

№ по ред

 

Име, презиме, фамилия

 

Длъжност в СИК

1

Петрана Колева Павлова

председател

2

Илияна Мимова Иванова

заместник-председател

3

Тодорка Йорданова Пенева

секретар

4

Йорданка Денева Андреева

член

5

Дочка Йорданова Атанасова

член

6

Петя Георгиева Петкова

член

7

Кина Георгиева Петрова

член

8

Милена Красимирова Жекова

член

9

Светла Петкова Вълчева

член

 

 

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Препис от решението да се предостави на Кмета на община Лясковец за сведение.

 

 

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 31.03.2017 в 12:15 часа

Календар

Решения

 • № 140-МИ / 19.04.2017

  относно: Одобряване съдържанието на бюлетината за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец за частичните избори на 30 април 2017 г.

 • № 139-МИ / 13.04.2017

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Лясковец за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и други изборни книжа и материали на територията на „Печатница на БНБ” АД – гр. София.

 • № 138-МИ / 13.04.2017

  относно: Определяне на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на частичните избори за кмет на кметство с. Козаревец на 30 април 2017 г.

всички решения