Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 148-МИ
Лясковец, 15.08.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата.

 В ОИК в община Лясковец е постъпил сигнал от Кмета на община Лясковец с вх. № 209 от 07.08.2017 г. във входящия регистър и вх. № 3 от 07.08.2017 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК за наличие на несъвместимост по чл. 34, ал. 5 ЗМСМА и чл. 5 ЗПУКИ, което налага предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Лясковец – Иван Димитров Вълчев.

 Към сигнала са приложени извлечение от електронния търговски регистър, декларация по чл. 12, т. 1 във вр. с чл. 5 ЗПУКИ и генерално пълномощно за търговско представителство от 20.11.2014 г.

 В сигнала подробно са изложени факти и обстоятелства, които сочат, че общинският съветник Иван Димитров Вълчев се е позовал на качеството си на търговски пълномощник на дружество с общинско участие, което представлява несъвместимост по отношение на общинските съветници, регламентирана в чл. 34, ал. 5 ЗМСМА.

 Предявяването на пълномощно за търговско представителство, въпреки отсъствието на данни за извършвани действия на управление и разпореждане, както и осъществяване на пълномощията на пълен обем, води до извода, че общинския съветник е действал в това си качество.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 ИК, чл. 30, ал. 7 ЗМСМА във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 9 ЗМСМА, чл. 458, ал. 1 ИК и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК

  

РЕШИ:

  

Поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Иван Димитров Вълчев като общински съветник в Общински съвет Лясковец, за когото е налице обстоятелството по чл. 30, ал. 4, т. 9 от ЗМСМА обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат Румен Николаев Карагеуров.  

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 15.08.2017 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения