Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 149-МИ
Лясковец, 21.12.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Кмета на община Лясковец.

В ОИК в община Лясковец е постъпил сигнал от Кмета на община Лясковец с вх. № 212 от 19.12.2017 г. във входящия регистър и вх. № 5 от 19.12.2017 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК, за наличие на несъвместимост по чл. 34, ал. 5 ЗМСМА и чл. 5 ЗПУКИ, което налага предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Лясковец – Иван Димитров Вълчев. 

Към сигнала са приложени извлечение от електронния търговски регистър, декларация по чл. 12, т. 1 във вр. с чл. 5 ЗПУКИ и генерално пълномощно за търговско представителство от 20.11.2014 г. 

В сигнала подробно са изложени факти и обстоятелства, които сочат, че общинският съветник Иван Димитров Вълчев се е позовал на качеството си на търговски пълномощник на дружество с общинско участие, което представлява несъвместимост по отношение на общинските съветници, регламентирана в чл. 34, ал. 5 ЗМСМА. 

С Решение № 148 от 15.08.2017 г. ОИК – Лясковец пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Лясковец Иван Димитров Вълчев са предсрочно прекратени. Това решение на ОИК – Лясковец е обжалвано от Иван Вълчев пред Административен съд – гр. Велико Търново и впоследствие е отменено с Решение № 342 от 25.09.2017 г. на Административен съд – гр. Велико Търново. ОИК – Лясковец обжалва Решението наАдминистративен съд – гр. Велико Търново пред Върховния административен съд, поради което към настоящия момент има образувано административно дело № 11785/ 2017 г. 

Поради това, че към настоящия момент има висящо съдебно административно производство пред ВАС, което не е приключило с влязло сила съдебно решение, и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс ОИК – Лясковец  

 

РЕШИ:

 

Отказва разглеждането на сигнал от Кмета на община Лясковец с вх. № 212 от 19.12.2017 г. във входящия регистър и вх. № 5 от 19.12.2017 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК, за наличие на несъвместимост по чл. 34, ал. 5 ЗМСМА и чл. 5 ЗПУКИ, което налага предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Лясковец – Иван Димитров Вълчев.           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Христо Николаев Банов

Секретар: Валя Христова Петрушева

* Публикувано на 11.01.2018 в 19:50 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 08.04.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Петър Зангов.

  • № 154-МИ / 04.04.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

  • № 153-МИ / 22.01.2018

    относно: Разглеждане на сигнал срещу общинския съветник Петър Зангов.

всички решения