Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 134 - МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на заместващ застъпник за кмет на кметство Драгижево, предложен от Партия ГЕРБ

Постъпило е предложение от Ивелина Хараламбиева Гецова, в качеството на упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов, представляващ  Партия ГЕРБ, регистрирано с вх. № 0176/31.10.2019г.  от входящия регистър на ОИК – Лясковец за замяна на 1 (едно) лице, регистрирано като застъпник на кандидатската листа за изборите за кмет на кметство Драгижево от ПП ГЕРБ, с предложено ново лице, както следва:

Пепа Дончева Стоянова с ЕГН 67*******застъпник на кандидатска листа за Кмет на кметство Драгижево, да бъде заменено с Йорданка Кирилова Димитрова, ЕГН 69********.

Беше извършена проверка на представените данни на лицето, по реда на указанията на ЦИК като се получи потвърждение за коректността на заявения 1 брой застъпник, като ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране заявения застъпник.

ОИК Лясковец приема, че са изпълнени изискванията на чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК по отношение на заявеното лице.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА 1 брой застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Драгижево на Партия ГЕРБ, както следва:

Йорданка Кирилова Димитрова, ЕГН 69********.

На заменения застъпник да бъде анулирано издаденото удостоверение.

На новия застъпник да бъде издадено удостоверение.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:57 часа

Календар

Решения

всички решения