Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 135 - МИ
Лясковец, 31.10.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции.

Постъпил е списък на упълномощени представители, заведен с вх. № 0175 /31.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Лясковец, подаден от упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Посочени са 17 броя лица в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции  като пълномощници на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 27 октомври 2019г, като е заявена замяна на 7 (седем) от вписаните упълномощени представители , както следва:

  1. Донка Стефанова Дъргънова ЕГН 53*********, да бъде заменена с Даниела Тодорова Арабаджиева , ЕГН 67*********
  2. Цветелина Величкова Борисова с ЕГН 72*********, да бъде заменена с Росица Тодорова Петрова, ЕГН 63*******
  3. Нурай Шенгюлов Рамаданов с ЕГН 98*******, да бъде заменен с Даниела Христова Николова, ЕГН 69********
  4. Йорданка Димитрова Караиванова с ЕГН 58*********, да бъде заменена Марияна Събева Бъчварова, ЕГН 67*********
  5. Веселин Стефанов Ганчев с ЕГН 90********, да бъде заменен с Пепа Пеева Христова, ЕГН 77***********
  6. Красимир Илиев Николов с ЕГН 52********, да бъде заменен с Анжелина Иванова Хрулева , ЕГН 68*********
  7. Теодора Николаева Арабаджиева с ЕГН 94*********, да бъде заменена с Пепа Дончева Стоянова, ЕГН 67**********

 

Списъкът е представен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Извършена е проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на всички упълномощени представители. ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране на упълномощените представители.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

ВПИСВА представителите на кандидатската листа на ПП ГЕРБ, съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 31.10.2019 в 18:58 часа

Календар

Решения

всички решения