Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 136 - МИ
Лясковец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 042000020, с.Джулюница, община Лясковец и СИК № 042000005, гр. Лясковец, предложена от коалиция БСП за България

Постъпило е заявление с вх. № 0184/01.11.2019 г. с предложение за промяна в съставите на СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, и СИК № 042000005, гр. Лясковец, назначени с Решение № 71-МИ / 26.09.2019 г. на ОИК – Лясковец. Промяната е заявена от коалиция БСП за България с искане за промяна в съставите на СИК, както следва:

В СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, на мястото на Нева Стефанова Ковачева – член на СИК № 042000020,с. Джулюница, община Лясковец, да бъде назначена Кристияна Руменова Славева.

В СИК № 042000005, гр. Лясковец, на мястото на Кремена Николаева Пимпирева – член на СИК № 042000005, гр. Лясковец, да бъде назначена Евелина Стефанова Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ИК и във връзка с Решение № 1029 – МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, ОИК -Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

 ОСВОБОЖДАВА член на СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, Нева Стефанова Ковачева и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на СИК № 042000020, с. Джулюница, община Лясковец, Кристияна Руменова Славева.

ОСВОБОЖДАВА член на СИК № 042000005, гр. Лясковец, Кремена Николаева Пимпирева и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА  за член на СИК № 042000005, гр. Лясковец, Евелина Стефанова Найденова.

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

   

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:09 часа

Календар

Решения

всички решения