Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 139 - МИ
Лясковец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпник за кмет на кметство Мерданя, предложен от ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Постъпило е заявление - приложение 73-МИ от изборните книжа от Мариан Точев Атанасов, в качеството на упълномощен представител на Спас Янев Панчев, представляващ  ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, регистрирано с вх. № 0177/01.11.2019г.  от входящия регистър на ОИК – Лясковец и с №  13/01.11.2019г. от входящ регистър на предложените за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. (Приложение № 76-МИ), за регистрация на застъпници за кмет на кметство Мерданя.

Към заявлението е приложен списък, с който се заявява регистрация  на общо 1 брой застъпник, както на хартиен, така и на технически носител. Налична е и 1 бр. декларация - Приложение № 75-МИ.

Беше извършена проверка на представените данни на лицето, по реда на указанията на ЦИК като се получи потвърждение за коректността на заявения 1 брой застъпник, като ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране на заявения застъпник.

ОИК Лясковец приема, че са изпълнени изискванията на чл. 118 ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК по отношение на 1 лице.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство Мерданя на ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”, както следва:

Сашка Валентинова Михайлова, ЕГН 80********.

На назначеното лице да бъде издадено удостоверение.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:12 часа

Календар

Решения

всички решения