Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 140 - МИ
Лясковец, 01.11.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции .

Постъпил е списък на упълномощените представители, заведен с вх. № 0179 / 01.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Лясковец, подаден  представител на ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”. Посочени са 4 броя лица в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции  като пълномощници на ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски” в изборите за кметове на кметства на 03 ноември 2019г. Списъкът е представен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Извършена е проверка на представените данни на лицата, по реда на указанията на ЦИК, като се получи потвърждение за коректността на 4 броя упълномощени представители. ОИК Лясковец счита, че са налице условията за регистриране на 4 броя упълномощени представители.

Комисията счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

ВПИСВА 4 броя представители на кандидатската листа на ПП „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”, съгласно списък, представляващ Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:13 часа

Календар

Решения

всички решения