Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 71 - МИ
Лясковец, 26.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК и утвърждаване на резервните членове на СИК в община Лясковец за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.

Постъпило е писмено Предложение с изх. № ИЗ-4470/20.09.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, регистрирано под № 0042А/20.09.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Лясковец, за назначаване на съставите на СИК на територията на Община Лясковец. Към предложението са представени:

  1. Списък с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партия/коалиция, която ги предлага и телефон за връзка;
  2. Списък на резервните членове със същото съдържание;
  3. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите, проведени на 17.09.2019 г. от 14.00 ч.;
  4. Копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите;
  5. Пълномощни на лицата участвали в преговорите;
  6. Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;
  7. Протокола от консултациите проведени на 17.09.2019 г. от 14.00 ч;
  8. Копие от покана с изх. № ИЗ-4298/12.09.2019 г. за провеждане на консултации за съставяне на СИК.

След проверка на подаденото заявление и приложените към него документи, ОИК – Лясковец  установи, че представените документи отговарят на изискванията на член 91 ал. 8 т.1, т.2, т.3 и т.4 от ИК.

По отношение на един от предложените от коалиция БСП за България членове беше установена несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1, предл. 1 ИК. В ОИК – Лясковец е постъпило предложение с вх. № 0066 от 25.09.2019 г. от Емилия Атанасова Жилиева, упълномощен представител на коалиция БСП за България, за замяна на члена на СИК, по отношение на който е установена посочената несъвместимост.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1 т. 5, член 89 ал. 1 от ИК и Решение 1029-МИ/ 10.09.2019  г. на ЦИК, ОИК – Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

Назначава членовете на секционните избирателни комисии в община Лясковец, както следва:  

 

 

Състав на СИК  № 042000001, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Марияна Йорданова Георгиева

председател

2

Вейсел Сабриев Исов

заместник-председател

3

Даниела Борчева Йорданова

секретар

4

Грета Иванова Яркова

член

5

Евгения Георгиева Голакова

член

6

Мария Тодорова Лясова

член

7

Катя Димчева Таирова

член

8

Симона  Димитрова Роглева

член

9

Радка Милкова Рабатилева

член

 

Състав на СИК № 042000002, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Здравка Стефанова Георгиева

председател

2

Симона Мирославова Йорданова

заместник-председател

3

Росица Йорданова Давидкова

секретар

4

Красимир Велчев Недков

член

5

Мариета Василева Банова

член

6

Веселин Стефанов Вълчев

член

7

Петко Христов Милев

член

8

Зафирка Москова Ковенкова

член

9

Марийка Милкова Маринова

член

 

Състав на СИК № 042000003, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Христо Петков Милев

председател

2

Елисавета Спасова Гайдарова

заместник-председател

3

Кремена Ванева Денева

секретар

4

Кристина Бориславова Минева

член

5

Красимира Николаева Голакова

член

6

Ивелин Цанков Петков

член

7

Гергана Стефанова Георгиева

член

8

Донка Дончева Димитрова

член

9

Лозена Иванова Данаилова

член

 

Състав на СИК № 042000005, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Стоян Георгиев Стефанов

председател

2

Кина Стефанова Гугучкова

заместник-председател

3

Анна Христова Стоянова

секретар

4

Манаси Крумов Манасиев

член

5

Антон Белчев Антонов

член

6

Кремена Николаева Пимпирева

член

7

Венцислав Веселинов Генов

член

8

Мария Кънчева Трифонова

член

9

Красен Красимиров Стоянов

член

 

Състав на СИК № 042000006, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Диана Петкова Трънкова

председател

2

Мехмед Ахмедов Алиев

заместник-председател

3

Пламен Пенчев Славков

секретар

4

Румяна Станкова Михайлова

член

5

Пенка Петрова Иванова

член

6

Дияна Христова Хаджииванова

член

7

Милена Красимирова Стоянова

член

8

Виолина Иванова Иванова

член

9

Радка Николова Миленкова

член

 

Състав на СИК № 042000007, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Петко Ванев Байчев

председател

2

Поликсена Росенова Димитрова

заместник-председател

3

Петя Рачева Василева

секретар

4

Марияна Стефанова Станева - Трайкова

член

5

Йорданка Димитрова Момъкова

член

6

Иринка Владимирова Иванова

член

7

Бонка Стойнева Накова

член

8

Станимир Аврамов Димитров

член

9

Снежка Борисова Божилова

член

Състав на СИК №  042000009, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Димитър Карамфилов Мутафов

председател

2

Фатме Адемова Алиева

заместник-председател

3

Галя Милчева Стефанова

секретар

4

Йорданка Стефанова Чергиланова

член

5

Пламен Александров Капинчев

член

6

Евелина Стефанова Найденова

член

7

Бисер Димитров Станев

член

8

Анка Йорданова Стоянова 

член

9

Петя Иванова Димитрова

член

 

Състав на СИК № 042000010, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Димитрина Йорданова Гечева

председател

2

Пламен Сотиров Панайотов

заместник-председател

3

Стефанка Николова Язаджиева

секретар

4

Мария Григорова Пашаланова

член

5

Добринка Добрева Станева

член

6

Добрин Йорданов Дачев

член

7

Петинка Атанасова Люцова

член

8

Бонка Христова Илиева

член

9

Ценка Петрова Капнилова

член

 

 

 

Състав на СИК №  042000011, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Виолета Георгиева Караниколова

председател

2

Стефан Йорданов Михайлов

заместник-председател

3

Цветомила Тодорова Берова

секретар

4

Галина Иванова Антонова

член

5

Дочка Николова Давидкова

член

6

Костадин Великов Георгиев

член

7

Аня Иванова Бонева

член

8

Василка Даниезиева Иванова

член

9

Минка Добрева Чолакова

член

 

Състав на СИК № 042000012, град Лясковец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Снежана Тодорова Василева

председател

2

Галинка Иванова Пенева

заместник-председател

3

Марияна Михайлова Милева

секретар

4

Ренета Стефанова Георгиева

член

5

Веселка Милчева Стоянова

член

6

Пепа Тодорова Димитрова

член

7

Делян Светославов Бузов

член

8

Гергина Йорданова Славева

член

9

Десислава Стефанова Колева

член

 

 

Състав на СИК № 042000014, село Драгижево, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Йорданка Симеонова Балашева

председател

2

Златка Атанасова Василева

заместник-председател

3

Пенка Кръстева Дончева

секретар

4

Руси Стефанов Русев

член

5

Виолета Петрова Генова

член

6

Диана Пенева Минчева

член

7

Петранка Дончева Цветкова

член

8

Веселина Събева Гурсова

член

9

Кръстина Иванова Станчева

член

 

Състав на СИК № 042000015, село  Мерданя, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Снежанка Величкова Русева

председател

2

Валентина Михайлова Кацова

заместник-председател

3

Любомир Бонев Милев

секретар

4

Георги Бешев Касабов

член

5

Гергана Стефанова Бонева

член

6

Клаудия Йорданова Стоянова

член

7

Радие Мустафова Чаушева

член

 

 

 

Състав на СИК № 042000016, село Козаревец, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Марийка Василева Вълчева

председател

2

Милена Красимирова Жекова

заместник-председател

3

Даниела Иванова Маринова

секретар

4

Тодорка Йорданова Пенева

член

5

Марийка Цанкова Симеонова

член

6

Милка Драганова Стоянова

член

7

Миглена Илиева Ангелова

член

8

Пламен Драганов Василев

член

9

Атанаска Стефанова Начева

член

 

Състав на СИК № 042000017, село Добри дял, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Иванка Колева Христова

председател

2

Живка Ангелова Иванова

заместник-председател

3

Пепа Пеева Христова

секретар

4

Румяна Георгиева Ангелова

член

5

Снежана Христова Димитрова

член

6

Стела Иванова Милкова

член

7

Николай Тодоров Николов

член

 

 

 

 

Състав на СИК № 042000018, село Добри дял, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Красимир Светославов Николов

председател

2

Татяна Иванова Недкова

заместник-председател

3

Веселина Стоянова Събева

секретар

4

Иван Илиев Маринчев

член

5

Мария Петрова Борисова

член

6

Дианка Христова Василева

член

7

Мариянка Начева Топузанова

член

8

Иванка Николова Костова

член

9

Николинка Георгиева Григорова

член

 

Състав на СИК № 042000019, село Джулюница, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Светлана Трифонова Иванова

председател

2

Христина Петрова Касабова

заместник-председател

3

Светлана Иванова Станчева

секретар

4

Екатерина Москова Йорданова

член

5

Кирил Иванов Йорданов

член

6

Марин Петров Хамов

член

7

Ангелина Добрева Ангелова

член

8

Борислав Пенчев Янков

член

9

Петьо Маринов Радев

член

 

 

Състав на СИК №  042000020, село Джулюница, община Лясковец

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Даниела Йорданова Христова

председател

2

Добринка Иванова Стефанова

заместник-председател

3

Лиляна Костадинова Йорданова

секретар

4

Станимира Иванова Петкова

член

5

Иванка Димитрова Маринова

член

6

Никола Христов Стоянов

член

7

Нева Стефанова Ковачева

член

8

Анелия Димитрова Василева

член

9

Влади Бонев Бонджуков

член

 

 

Утвърждава резервните членове на секционните избирателни комисии в община Лясковец, както следва:

 

 

 

Име, презиме, фамилия

1

Йордан Красимиров Николов

2

Ваня Величкова Иванова

3

Марийка Димитрова Чочева

4

Пламен Стефанов Петков

5

Елена Василева Шикова

6

Марийка Давидова Келева

7

Ради Русев Цонков

8

Маринка Стойнева Цончева

9

Даниела Димитрова Иванова

10

Иванка Якимова Яначкова

11

Тошко Антонов Дойчинов

12

Мариана Стоянова Усенлиева

13

Стефан Димитров Маринов

14

Кина Георгиева Петрова

15

Даниелка Петрова Койнакова

16

Йоана Кънчева Кънчева

17

Калина Димитрова Цонкова

18

Марийка Георгиева Станчева

19

Диана Михайлова Стоянова

20

Анелия Иванова Спасова

21

Донка Стефанова Дъргънова

22

Айфер Ахмедова Ферадова

23

Мариян Бисеров Илиев

24

Бейхан Мехмедов Ереджебов

25

Станимира Христова Енчева

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 26.09.2019 в 18:06 часа

Свързани решения:

76 - МИ/02.10.2019

Календар

Решения

всички решения