Общинска избирателна комисия Лясковец


РЕШЕНИЕ
№ 72 - МИ
Лясковец, 26.09.2019

ОТНОСНО: Определяне поименно на експерт към ОИК – Лясковец, както и определяне на функциите му и срока им на изпълнение

На основание решение № 616 -МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК София,  за подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв може да се наеме експерт.

С оглед на гореизложеното и на основание Решение № 616–МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК София, ОИК – Лясковец

 

Р Е Ш И:

 

За подпомагане дейността на ОИК – Лясковец за периода от 27.09.2019г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв, да се наеме експерт с месечно възнаграждение 780 (седемстотин и осемдесет) лв.  месечно.

За длъжността експерт към ОИК Лясковец да бъде сключен договор с лицето Мариана Иванова Лазарова, считано от 27.09.2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв, със следните функции: подпомага работата на ОИК - Лясковец във връзка с подготовката на проекти на решения и публикуване на приетите решенията на интернет страницата на ОИК, както и осъществяване на всякаква експертна и техническа помощ, възложена от членовете на ОИК – Лясковец.           

Препис от решението да се предостави на Кмета на Община Лясковец за сключване на граждански договор.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Лясковец.

 

Председател: Пенка Добромирова Велкова

Секретар: Иван Ангелов Рашков

* Публикувано на 26.09.2019 в 18:07 часа

Календар

Решения

всички решения